Biedt uw organisatie respijtzorg?

Mail ons!
info@mantelzorglv.nl

Privacyverklaring voor Mantelzorglv.nl

De website mantelzorglv.nl is in beheer van Woej. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens stichting Woej verzamelt en gebruikt en met welk doel. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. In dit document wordt met vrijwilligers gedoeld op personen die als vrijwilliger werkzaamheden verrichten voor Woej, of kandidaat-vrijwilligers die voornemens zijn om werkzaamheden te verrichten voor Woej of andere organisaties binnen gemeente Leidschendam-Voorburg. Als wordt gesproken over cliënten wordt gedoeld op personen die gebruik maken van diensten van Woej.

1. Welke gegevens verzamelen wij en met welke doeleinden, bewaring en gebruik

Woej verzamelt, bewaart en gebruikt uitsluitend de (persoons)gegevens die aan Woej ter beschikking zijn gesteld door vrijwilligers, medewerkers, maatschappelijke organisaties, (sport)verenigingen en door hulpvragers, deelnemers en cliënten. Alle betrokken personen hebben bij het verstrekken van de (persoons)gegevens aan Woej ermee ingestemd dat Woej deze (persoons)gegevens verzamelt, bewaart en gebruikt.

Woej verzamelt, bewaart en gebruikt via Mantelzorglv.nl de volgende soort gegevens voor de volgende doeleinden:

Organisaties

Gegevens: contactpersoon organisatie (naam, telefoonnummer, e-mailadres, functie).

Organisatiegegevens: naam, adres, vestigingsplaats, telefoonnummer, e-mailadres, doelstelling, kernactiviteit, doelgroep, soort organisatie (werkgebied, sector), aanvullende kenmerken die relevant kunnen zijn voor Mantelzorglv.nl.

Doeleinden:

  • Beoordeling of de organisatie voldoet aan de criteria om gebruik te maken van de diensten van Mantelzorglv.nl;
  • Verstrekking van organisatiegegevens aan bezoekers van de website Mantelzorglv.nl;
  • Opstellen van rapportages omtrent de resultaten van de website;
  • Het vragen om toestemming om de gegevens van de organisatie te blijven verwerken.

Deelnemers/hulpvragers/cliënten

Gegevens: naam en e-mailadres.

Doeleinden:

  • Verstrekken van informatie over de via Mantelzorglv.nl aangeboden diensten;
  • In contact brengen van bezoekers van Mantelzorglv.nl en aangesloten organisaties naar aanleiding van een hulpvraag.

Recht op inzage, correctie, blokkeren en/of verwijderen

U heeft het recht om de (persoons)gegevens in te zien en zelf te corrigeren, blokkeren of verwijderen. In het geval een betrokkene zijn of haar gegevens in wil zien of op enige andere wijze zijn of haar rechten wil uitoefenen, kan hij of zij contact opnemen met het bestuur van Woej middels het volgende emailadres: info@woej.nl

2. Opslag van gegevens

Alle (persoons)gegevens worden opgeslagen in de database van de website Mantelzorglv.nl. Deze database is beveiligd. De database is alleen toegankelijk voor de medewerkers van Woej. De medewerkers tekenen hiervoor een geheimhoudings- en integriteitsverklaring.

3. Beveiliging

Woej heeft de volgende passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking en/of onbedoeld verlies, onbedoelde wijziging, openbaarmaking of benadering en tegen onbedoelde of onrechtmatige vernietiging of beschadiging:

  • De medewerkers van Woej die toegang hebben tot de database van de website, hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.
  • De medewerkers van Woej kunnen alleen met behulp van een inlogaccount op de website komen waar de gegevens van betrokkenen worden opgeslagen. Op basis van dit account is terug te zien door wie en welke persoonsgegevens zijn geraadpleegd.
  • De website Mantelzorglv.nl wordt beheerd door Woej  en RedKiwi (subverwerker) te Rotterdam.
  • De bovengenoemde subverwerker is eveneens gebonden aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt aan verwerking van persoonsgegevens. Woej heeft een verwerkingsovereenkomst met subverwerker afgesloten. De subverwerker heeft voldoende waarborgen genomen ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen en voldoet aan de hoogste normen voor de beveiliging van persoonlijke gegevens. Woej controleert periodiek of de subverwerker voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt aan verwerking van persoonsgegevens en voldoet aan zeer hoge normen voor beveiliging van persoonsgegevens.

4. Bewaartermijn gegevens

Woej bewaart de gegevens van andere organisaties tot uiterlijk twee jaren na het verbreken van de relatie tussen Woej en de betreffende organisatie, tenzij langer bewaren van persoonsgegevens noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting, of als de organisatie verzoekt om eerdere of latere verwijdering van haar gegevens.
Medewerkers van Woej kunnen de gegevens vernietigen indien een organisatie of professional daarom verzoekt. Woej bewaart persoonsgegevens van overige betrokkenen voor zo lang het nodig is om onderliggende overeenkomsten uit te voeren. Na het verbreken van de relatie tussen Woej en de betrokkene worden zijn of haar persoonsgegevens voor een periode van twee jaar bewaard.

5. Verstrekking aan derden

Woej deelt alleen persoonsgegevens van betrokkenen aan organisaties indien de betrokkene hier toestemming voor heeft gegeven. Woej stelt aan de organisaties waar zij gegevens mee deelt dezelfde hoge eisen met betrekking tot bescherming van gegevens als die zij voor zichzelf heeft opgesteld. Verder garandeert Woej dat zij geen gegevens aan derden verstrekt, verkoopt of ter beschikking stelt. Alleen indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat kan Woej gegevens ter beschikking aan derden stellen.

6. Bezwaar tegen verzameling, bewaring en gebruik van uw (persoons)gegevens

Indien een betrokkene bezwaar heeft tegen het verzamelen, bewaren en gebruiken van zijn of haar gegevens door Woej kan deze betrokkene aan de medewerkers van Woej verzoeken om zijn of haar (persoons)gegevens te verwijderen. Indien de betrokkene zijn of haar (persoons)gegevens niet wil verwijderen maar een ander bezwaar heeft, kan hij of zij zich met dat bezwaar melden bij Woej via info@woej.nl.

7. Wijzigingen in privacyverklaring

Woej behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. U kunt de laatste versie van deze privacyverklaring altijd terugvinden op de website www.mantelzorglv.nl/privacyverklaring. In het geval dat Woej deze verklaring wijzigt, zal dit worden gecommuniceerd naar alle betrokkenen.

8. Vragen over privacyverklaring en/of over inzage/wijzigen van gegevens

Indien u vragen heeft over het privacy beleid van Woej en/of omtrent inzage en wijzigingen (of verwijdering) van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact opnemen de functionaris gegevensbescherming van Woej via het e-mailadres: privacy@woej.nl.

© 2018 Stichting Woej Leidschendam-Voorburg

Woej
Oranje Nassaustraat 1
2271 SJ
Leidschendam-Voorburg